การดำเนินการ2019-02-11T06:15:11+00:00

  การดำเนินงาน

การให้บริการขนถ่าย และจำหน่ายสัตว์น้ำ    สะพานปลาสมุทรปราการมีท่าเทียบเรือประมงสำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำความยาวรวม 210 เมตร พร้อมโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสัตว์น้ำเค็ม    นอกจากนี้ยังมีโรงคลุมตลาดสัตว์น้ำจืดสำหรับการจำหน่ายสัตว์น้ำจืดจากการเพาะเลี้ยงในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ    สะพานปลาสมุทรปราการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสุขอนามัยในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ มีมาตรการด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำ   การใช้น้ำสะอาดในกิจกรรม แล ะการบำบัดน้ำที่ใช้ในกิจกรรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก่อนปล่ยลงสู่ลำคลองสาธารณะ

สะพานปลาสมุทรปราการได้รับการตรวจประเมินสุชลักษณะท่าเทียบเรือประมงโดยกรมประมงปีละ 2 ครั้ง

 ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมประมง และต่อเนื่อง  ในปัจจุบันสะพานปลาสมุทรปราการมีพื้นที่สำรองเพื่อจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องกับการประมง ประมาณ 10 – 15 ไร่

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง  เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง และข่าวสารด้านตลาด  ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวบไซด์ขององค์การสะพานปลา

     การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง  การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมประมงปากน้ำในการพัฒนาอาชีพประมง   ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตามโ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา  

สะพานปลาสมุทรปราการได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing)ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สะพานปลาสมุทรปราการได้รับการรับรองจากกรมประมงให้เป็นสะพานปลาสุขอนามัย เมื่อปี 2553

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ท่าเทียบเรือประมงยาว 210 เมตร ให้บริการกับเรือประมงทั้งเรือประมงในประเทศ และเรือประมงที่ไปทำประมงในน่านน้ำต่างประเทศ
 • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 4,50 ตารางเมตร
 • อาคารตลาดย่อย 20 ล็อค
 • โรงประมูลสัตว์น้ำจืด ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร
 • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 5,840 ตารางเมตร
 • อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 52  คูหา
 • อาคารระบบผลิตน้ำสะอาดสำหรับใช้ในกิจกรรมท่าเทียบเรื่อกำลังผลิต 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • อาคารระบบบำบัดน้ำทิ้ง กำลังผลิต 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การบริการเครื่องมืออุปกรณ์  ได้แก่โต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์

 • ศูนย์กลางการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นของจังหวัด
 • เป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการประมงนอกน่านน้ำ

สถิติสำคัญ 

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณ
สัตว์น้ำ(ตัน.)
มูลค่า
สัตว์น้ำ(บาท)
ปริมาณเรือ (เที่ยว)
ปริมาณ
รถยนต์(คัน)
2549 51,777 3,507,183,219 437 33,500
2550 29,980 2,194,590,057 252 21,807
2551 16,254 1,211,269,503 178 14,142
2552 19,443 1,473,360,733 185 24,873
2553 21,232 1,615,030,755 224 38,087
2554 14,560 1,077,417,342 180 29,865
2555 11,558 885,000,010 146 22,861
2556 12,370 990,150,855 130 16,467
2557 9,722 660,638,880 108 14,840
2558 12,702 548,729,725 89 11,808
2559 5,366 267,091,896 100 13,725
2560 10,842 493,227,625 921 7,583
2561 16,382 774,115,726 1,173 2,598


ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ
ได้แก่   ปลาโอ กุ้ง  ปลาทรายแดง ปลาหมึก   ปลาเบญจพรรณทั่วไป  ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอ เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

 

ปีงบประมาณ

 

รายได้

 

รายจ่าย

 

กำไร/ขาดทุน

2549 11,962,278.11 11,627,881.87 64,396.24
2550 10,053,489.26 11,821,854.17 -1,768,364.91
2551 8,810,144.31 11,841,122.27 -3,030,977.96
2552 9,669,743.77 11,883,126.11 -2,213,382.34
2553 10,239,216.20 11,369,392.91 -1,130,176.71
2554 9,994,624.56 10,436,306.28 -441,681.72
2555 10,923,376.82 9,015,696.36 1,907,680.46
2556 12,801,944.39 9,494,142.52 3,307,801.87
2557 11,686,126.20 10,137,703.60 1,548,422.60
2558 11,582,818.66 10,521,631.04 1,061,187.62
2559 11,943,958.17 10,798,385.34 1,145,572.83
2560 11,431,119.52 10,221,849.35 1,209,270.17

หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

แผนงานโครงการที่สำคัญ

 • โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือด้านทิศใต้(ท่าเทียบเรือใหม่ส่วนขยาย)เพื่อประกาศ TOR หาเอกชนผู้สนใจเข้าพัฒนาและใช้ประโยชน์
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเพื่อจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องกับการประมง
 • โครงการจัดตั้งล้งมาตรฐานสุขอนามัย
 • โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ
 • แผนฟื้นฟูตลาดสัตว์น้ำเค็มและตลาดสัตว์น้ำจืด