25 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน ณ สมาคมประมงสมุทรปราการ

///25 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน ณ สมาคมประมงสมุทรปราการ

25 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน ณ สมาคมประมงสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. องค์การสะพานปลา มอบหมายให้นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง หัวหน้าสะพานปลาสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมการประมงสมุทรปราการ นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมฯ และสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัด ในการนี้ พันเอกประเทือง แก้วทุย กอ.รมน.สป. ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมรับฟังปัญหา เรื่อง ความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน จากกฎหมายการทำประมง โดยปัญหุาสรุปได้ 2 ประเด็น คือประเด็นแรกเป็นเรื่องการใช้เครื่องมือการทำประมง(อวนรุน)ที่ผิดกฎหมายเเละ การทำประมง(การเพาะเลี้ยงหอยแคลง)ลุกล้ำในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสาเหตุดังกล่าว ทำให้ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน และมอบหมายหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการประสานนายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ ทำการสำรวจความต้องการของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อที่จะช่วยเหลือส่งเสริม ให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เเละสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป

About the Author:

Leave A Comment